Title :Echo Volume 2: The Taste of Ashes
Author : Kent Wayne