Title :Frey (The Frey Saga Book 1)
Author : Melissa Wright